Programma vadītājiem Četras prasmes dzīvei un darbam

2022. gada 11. augusts

Integrālās izglītības institūts atkārtoti piedāvā Institūta pasniedzēju veidotu izglītojošu programmu vadītājiem (kā arī visiem interesentiem, kam svarīga personības izaugsme) - Četras prasmes dzīvei un darbam    

Programmu veido četri divu dienu darbsemināru moduļi: Garīgā inteliģence, Emocionālā inteliģence, Mentālā inteliģence un Ķermeņa inteliģence. Programmas autori ir Institūta pasniedzēji Indulis Paičs, Uldis Pīlēns un Juris Rubenis.

Visu inteliģenču jeb prasmju respektēšana

Inteliģenci varētu definēt kā spēju patstāvīgi uztvert un atklāt dzīves kopsakarības un atbilstoši tām rīkoties. Jau pagājušajā gadsimtā attīstības psihologs Hovards Gārdners definēja dažādu prasmju jeb inteliģenču jēdzienu. Viņš izšķīra astoņas inteliģences, kas ikvienam cilvēkam mēdz būt atšķirīgi attīstītas. Racionālā domāšana un spēja formulēt likumsakarības nebūt nav vienīgā mums piemītošā inteliģence.

Dažus gadus vēlāk Kens Vilbers integrālajā teorijā jau runāja aptuveni par 20 inteliģencēm jeb cilvēka apziņas attīstības līnijām, tomēr tās iespējams apvienot mums vieglāk uztveramā četru inteliģenču bāzes modelī.

Mūsu uzdevums ir apgūt četras inteliģences formas, kas veido vienu vienotu inteliģenci jeb dzīves prasmi. IQ jeb mentālā inteliģence saistās ar prāta spējām, EQ jeb emocionālā inteliģence ir prasme uztvert savas un citu cilvēku emocijas; SQ jeb garīgā inteliģence risina jautājumu “ko tu dari, lai iepazītu sevi”. Ja sevi nepazīstam un paši sev esam “baltais plankums”, apzinātības trūkums parasti izraisa milzīgas problēmas visā, ko darām, un bieži torpedē arī pašus labākos nodomus. BQ jeb ķermeņa inteliģence māca bez augstprātības ieklausīties ķermenī un respektēt tā gudrību.

Savu vienpusību un personības neattīstītās līnijas ir ļoti grūti pamanīt – parasti tam nepieciešams ilgs laiks un trenēta uzmanība. Neprasme lietot visus savus resursus būtiski ierobežo mūsu prasmes un izaugsmi. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir katra cilvēka vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Vienas prasmes trūkums var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam pat tad, ja pārējās inteliģences ir attīstītas. Svarīgi ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot dzīves mērķu sasniegšanai. No tā, cik veiksmīgi attīstītas četras inteliģences, ir atkarīga “operētājprogramma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu paši sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

Integrāla vai nobriedusi dzīves pieeja apvieno, lieto un iekļauj visas četras inteliģences.

IQ – mentālā inteliģence. Spēja izšķirt un izvērtēt

Intelektuālā inteliģence māca attīstīt korektu, patiesu, vispusīgu domāšanu. Tā nav tikai matemātiskās loģikas pielietošana savos spriedumos, bet arī intelektuāli apgūtas zināšanas daudzās dzīves jomās.

Tā ir spēja atpazīt savas un citu domāšanas kļūdas, kritiski izvērtēt apkārt notiekošo. Domāšanas kļūdas un fiksācijas bieži vien norobežo cilvēku no plašas pieredzes lauka, kas šķietami racionālu argumentu dēļ tiek noliegts vai ignorēts. Riska analītiķis, statistiķis un vairāku grāmatu autors Nasims Talebs šāda cilvēka raksturošanai lieto apzīmējumu “inteliģents, bet idiots”.

IQ ir izcili svarīga prasme, kas palīdz kritiski izvērtēt dzīvē notiekošo. Taču mentālā pieeja tiecas sadalīt, sagrupēt, klasificēt; tā realitāti uztver duālistiski. Neizkopta mentālā inteliģence var būt arī traucēklis, jo tai raksturīgi dzelžaini priekšstati par to, kas ir un kas nav jāņem vērā. Apjukušā stāvoklī prāts vienkārši tukšgaitā pļāpā, bet mēs to saucam par domāšanu... Savulaik Sokrāts mulsināja un kaitināja savus laikabiedrus, uzdodams tiem vienkāršus jautājumus (šī prakse arī noveda viņu pie nepatikšanām dzīves nogalē). Kad cilvēki uz šiem jautājumiem atbildēja, viņš jautāja: “Ko tu domā, sakot šo vārdu?” Tas patiešām ir viens no lielajiem dzīves uzdevumiem: mācīties izgaismot savu pieņēmumu un spriedumu pieņemšanas veidu, nenorobežoties noslēgtās sistēmās, bet saglabāt atvērtu prātu. Otto Šarmers saka, ka prātam ir kaut kas kopīgs ar izpletni: abi darbojas tikai atvērtā veidā.

Mums ir jāapgūst mentālā inteliģence – tā ir ļoti svarīga. Nezināšana jeb neattīstīts IQ ir problēma.

Taču tikpat lielas problēmas sagādā arī nejušana (slikta saikne ar emocijām), neapzināšanās un ķermeņa ignorance.

EQ – emocionālā inteliģence. Spēja sajust un izpaust

Mēs reti uzdrīkstamies būt pilnībā klātesoši savā sirdī. Kad tas tomēr notiek, bieži vien nezinām, ko iesākt ar tur valdošo jūtu pārpilnību.

Emocionālā inteliģence ir spēja izprast emocionālos procesus sevī un citos. Vai es zinu, ko jūtu? Vai protu nosaukt savas emocijas vārdā, lietojot vienu no apmēram 100 emociju apzīmējumiem? Varbūt protu tikai trīs vārdus: “labi”, “slikti” un “normāli”?

Cilvēks nav tikai racionāla būtne. Gluži otrādi – lielāko daļu mūsu dzīves patiesībā vada tieši emocionālie procesi. Katru notikumu mēs atceramies tādu, kādu esam to sajutuši. Trūkstot elementārām emocionālās regulācijas prasmēm, cilvēks nespēj tikt galā ar savām emocijām, līdz ar to pat negribot nodara pāri citiem – un reizēm ir izbrīnīts par nepatīkamajām sekām. Emocionālā inteliģence tiek saukta arī par sirds inteliģenci un empātiju. Empātija nozīmē spēju ne tikai labi sajust sevi, bet arī iejusties otrā cilvēkā, “iekāpt viņa kurpēs”. Ja šīs prasmes trūkst, ir grūti izveidot kaut cik apmierinošas attiecības.

Dziļākajā būtībā cilvēka sirds īpašības ir viņa identitātes avots. Kad sirds atveras, cilvēks zina, kas viņš ir, un šim “es esmu” nav nekāda sakara ar to, ko par viņu domā citi vai kas ar viņu noticis pagātnē. Katram no mums piemīt kaut kas īpašs un unikāls – kaut kas tāds, kas padara mūs par tiem, kas esam. Tieši ar sirdi mēs atpazīstam savu patieso dabu.

Esot kontaktā ar sirdi, jūtamies mīlēti un novērtēti. Turklāt, kā māca lielās garīgās tradīcijas, tieši sirds atklāj, ka esam mīlestības vērti.

BQ – ķermeņa inteliģence. Spēja iemiesot

Vien samērā nesen esam sākuši lūkoties uz ķermeni plašāk, ne tikai kā uz fizioloģisku mašīnu. Ķermenim piemīt pašam sava inteliģence un atmiņa; tam ir sava valoda un zināšana, bet nereti no ķermeniskās gudrības esam gandrīz pilnībā atsvešinājušies. Parasti ķermeni pamanām tikai tad, ja mums kaut kas iesāpas.

Ķermenis noenkuro mūs realitātē, un pret to būtu jāizturas ar cieņu. Visas labas prakses māca apzināti iesaistīt ķermeni, pretējā gadījumā tās zaudē saskari ar dzīves tiešamību.

Tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc gandrīz visi jēgpilnie pārveides procesi sākas ar pievēršanos ķermenim un sazemēšanos. Turklāt ķermeņa instinkti ir visspēcīgākās enerģijas, ar kurām jāiemācās gudri sadarboties. Patiesai pārveidei pavisam noteikti jāaptver arī instinkti, un visi pārveides procesi, kuros instinkti tiek ignorēti vai apspiesti, gandrīz neizbēgami beidzas ar problēmām.

SQ – garīgā inteliģence. Spēja uztvert un apzināties

Garīgā inteliģence atbild par veidu, kādā uztveram realitāti. Tā ir saistīta ar spēju uztvert sevī visu, pazīt un cienīt savu dziļāko būtību un ļaut tai izpausties. Tā palīdz risināt dziļākos, eksistenciālos jautājumus. Ja netiek apmierinātas cilvēkā mītošās eksistenciālās vajadzības – vajadzība pēc jēgas, pēc kopskata, pēc piederības izjūtas utt. –, rodas traucējumi, kurus psihoanalītiķis Viktors Frankls dēvēja par noogēnajām neirozēm un kuri rada nopietnas problēmas visās pārējās dzīves jomās. Depresija, destruktīvas domas, psihosomatiskas saslimšanas – tas viss var būt saistīts ar garīgās inteliģences attīstības kavēšanos.

SQ varētu saukt par cilvēka esību vienojošo perspektīvu. Eiropas tradīcijai joprojām ir svarīgs ieteikums “Pazīsti pats sevi!”. Apzināšanās palīdz uztvert savas dzīves lauku, tāpēc tā ir tik neaizstājami nozīmīga. Apzināšanās nav “domāšana par apzināšanos”, bet visas mūsu prasmes apvienojošs ietvars, kas dara pieejamu pilnu dzīves ekspozīciju.

 

ATSAUKSMES

Integrālās izglītības institūta četru semināru kurss vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam” varētu būt ieteicams laikā, kad profesionālajā un personīgajā dzīvē pašam šķietami ir sasniegtas visaugstākās virsotnes. Četras sarunas par garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko inteliģenci māca  atpazīt dažādus savus un līdzcilvēku uzvedības modeļus, labāk izprast tos un attīsta prasmes atbilstoši reaģēt.

Īpaši vēlos izteikt pateicību lektoriem par uzdrīkstēšanos ielūkoties personīgās dzīves piemēros. 

Šīs lekcijas palīdz turpināt pilnveidošanās ceļu – labāk izvērtēt un apzināt attīstības iespējas, kas apslēptas ikvienā cilvēkā.

Man šis kurss palīdzēja paskatīties uz dzīves notikumu gaitu plašākā kontekstā un ar pārsteigumu jāsecina, ka kopš agras bērnības esmu jau daudz ko iepazinis caur sava tēva ikdienišķajām praksēm. Tagad pašam jāturpina jauniegūtās zināšanas lietot ikdienā…

Pēteris Stradiņš, RSU profesors, Sirds ķirurģijas centra vadītājs

 

“Kurss kā ceļš jeb pastāvīgs personības izaugsmes process, dalībniekiem iepazīstot četrus inteliģences veidus, kuri katrs atsevišķi un mijiedarbībā veido vispusīgu personību. Kursā veiksmīgi apvienotie moduļi māca izprast un praktiski pielietot četras inteliģences jēgpilnai, radošai un priekpilnai dzīvei.

Kursa pasniedzēji šajā ceļā spēj patiesi ieinteresēt un filigrāni viens otru papildina. Mani ļoti uzrunā viņu saistošais pasniegšanas veids, radošums un sinerģija. Novērtēju viņu pieejamību semināru starplaikos – tā ļauj uzturēt atgriezenisko saikni.

Iepazīšanos ar kursa dalībniekiem jeb ceļabiedriem es uzskatu par šī kursa pievienoto vērtību.”

Lolita Kronberga, juriste 

 

“Esmu ļoti pateicīga par iespēju būt daļai no Induļa Paiča, Ulda Pīlēna un Jura Rubeņa autordarba – kursa, kas aptver būtiskākos jautājumus cilvēka izaugsmes ceļā. Lai kur jūs savā ceļā atrastos pirms šī kursa, tas jūs noteikti aizvedīs uz nākamo līmeni. Jūs neatgriezeniski būsiet izmainījies, kļuvis patiesāks un autentiskāks.

Kursa unikālā iezīme ir domas svaigums un aktualitāte – garīguma saķere ar realitāti un uzņēmuma vadības prizmas konstantā klātbūtnība. Šajā kursā savienojas tūkstošiem gadu pulētas atklāsmes un svaigākās teorijas par cilvēces iespējamo nākotni.”

Daina Kona, SIA Lafivents valdes locekle 

Programmas pirmie divi semināri plānoti 6.-7.septembrī A modulis, Garīgā inteliģence  un 18.-19.oktobrī B modulis, Emocionālā inteliģence