Uzņēmumiem

Integrālās izglītības institūts piedāvā vairākus kursus, kas īpaši izstrādāti uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu vadības komandām:

- APZINĀTĪBA VADĪTĀJIEM. TEORIJA UN PRAKSE (klātienes seminārs),

- IEVADS U TEORIJĀ (klātienes seminārs),

- KRĪŽU NEIZBĒGAMĪBA UN NEPIECIEŠAMĪBA (tiešsaistes seminārs),

- KĀ KRĪZĒ PARŪPĒTIES PAŠAM PAR SEVI? (tiešsaistes seminārs),

- BŪT GATAVIEM DZĪVEI PĒC KRĪZES. KĀ NEIESTRĒGT HAOSĀ UN IZVEIDOT JAUNU KOMFORTA ZONU? (tiešsaistes seminārs),

- LABĀ UN NEPIECIEŠAMĀ KOMFORTA ZONA. KĀ ATRAST LĪDZSVARU STARP SPRIEDZI UN MIERU? (tiešsaistes seminārs).

 

KURSU APRAKSTI:

 

APZINĀTĪBA VADĪTĀJIEM. TEORIJA UN PRAKSE. 8 semināru kurss.

Kursa apraksts

Jēdzienu “apzinātība” (mindfulness) pirms četrdesmit gadiem aktualizēja medicīnas profesors Džons Kabats Zinns, kurš novērtēja apzinātības universālo nozīmi un “pārtulkoja” meditācijas metodi mūsdienu Rietumu pasaulei saprotamā valodā.

Parastais cilvēka apziņas stāvoklis ir “neapzinātība”, proti, mūsu rīcība parasti ir automātiska. Apzinātība ir apzīmējums pilnai dzīvei. Apzinātība ir pilna apzināšanās, pilna klātbūtne, pamodināts un atvērts apziņas stāvoklis.  Apzinātība ir esība šeit un tagad, nevērtējoša uztvere, savu sajūtu, emociju un domu apzināšanās. Apzinātība ir prasme pieņemt un apzināti izmantot katru dzīves mirkli un situāciju. 

Mūsdienās apzinātību māca lielākajā daļā MBA programmu un tā tiek uzskatīta par ikvienam vadītājam nepieciešamu prasmi.

Kurss palīdz

 • apgūt prasmi atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
 • apgūt prasmi komunicēt autentiski un respektējot sarunas partnera vērtības (respektēt vērtības un radīt vērtības);
 • izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
 • attīstīt un vienlaikus veicināt visas cilvēka inteliģences (mentālo, emocionālo, garīgo un ķermeņa uztveres prasmi);
 • līdzsvarot darba dzīvi ar privāto dzīvi no iekšējā centra.

Semināru tēmas

 1. Ievads apzinātības/meditācijas pamata principos un praksē. Kas? Kā? Kāpēc?
 2. Apzinātības metodes vēsturiskās saknes Austrumu un Rietumu gudrības tradīcijās.
 3. Integrālā teorija un integrālā prakse kā mūsdienu instruments apzinātības apgūšanā. 
 4. Iniciācijas tradīcijas seno un moderno modeļu iespējas.
 5. Apzinātība un attiecības. Dziļā klausīšanās.
 6. Klusuma, ģeneratīvās, kreatīvās, aktīvisma, attiecību, kustību un rituāli cikliskās prakses kā komplementārās metodes apzinātības apguvē.
 7. Apzinātības loma mentālās, emocionālās, ķermeņa un garīgās inteliģences apguvē.
 8. Apzinātības loma darbā ar ēnu.
 9. Apzinātības izmantošana organizāciju vadībā un lēmumu pieņemšanā. U teorija. Apzinātība un kolektīvā inteliģence.
 10. Apzinātības/meditācijas prakses izraisītie fenomeni un krīzes. Kā ar tiem strādāt un tos atbilstoši integrēt? 

Pēckursa mentorings. Kursa vadītāji piedāvā 3 mēnešu ilgu pēckursa mentoringu, kas paredz tikšanās un konsultācijas ar kursa dalībniekiem, lai apspriestu apzinātības prakses pieredzi.

Mērķauditorija: dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.  

Prasības kursa dalībniekiem. No kursa dalībniekiem tiek sagaidīta gatavība praktizēt meditāciju un vingrinājumus semināru starplaikā. 

Kursu vada: Dr. Juris Rubenis (diplomēts kontemplācijas skolotājs, LKS via integralis, Šveice), Mag. Indulis Paičs (diplomēts kontemplācijas skolotājs, LKS via integralis, Šveice). 

Maksa par kursu (8 semināri)  8400.00 EUR (bez PVN 21%). Maksimālais dalībnieku skaits 16 cilvēki. 

Kursa dienas kārtība. 8 semināri reizi nedēļā; katra semināra garums ir 4,5 stundas:

 1. daļa: 9.00–12.30  lekcijas, diskusijas un apzinātības prakse,
 2. daļa: 12.30–13.30 individuālas sarunas ar programmas dalībniekiem.

 

* * *

IEVADS U TEORIJĀ.

Kā sevī nonākt tur, kur es vēl neesmu bijis? 

Kursa apraksts

Aizvien biežāk sastopamies ar situācijām, kuras ar pagātnē lietotajām metodēm vairs nevar atrisināt. Lai radītu ko jaunu, nepieciešams ceļš, kas atšķiras no ierastā. To māca U teorija jeb septiņi kultivējoši procesi, kas ietekmē cilvēka attieksmi un strukturē sabiedriskās saziņas procesus.

U teorija ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzēja ekonomista Otto Šarmera izstrādāta metode, kas palīdz indivīdiem un grupām iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, kurus varētu raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē. Rezultātā tiek aktivizēti indivīda un grupas apslēptie resursi un atvieglots radošu lēmumu atklāšanas un pieņemšanas process. Šie lēmumi vēlāk tiek prototipēti un īstenoti. Otto Šarmers uzsver, kapanākumi nav atkarīgi no tā, ko vai mēs darām, bet no iekšējās vietas, no kuras darbojamies.

U teoriju mūsdienās izmanto organizāciju attīstībā, biznesā un topošajās kontemplatīvās vadības un kontemplatīvās izglītības jomās, taču Šarmera metode palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā un mācīties patiesi komunicēt ar cilvēkiem un realitāti.

Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas un apzinātības vingrinājumi.

Kursa dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja turpināt sadarbību ar pasniedzējiem un mācīties pielietot U teorijas metodi konkrētajā sava uzņēmuma kontekstā.

Mērķauditorija – dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Maksimālais dalībnieku skaits – 16 cilvēku.

Kursu vada Dr.Uldis Pīlēns un Dr.Juris Rubenis

Kursa maksa 8400 EUR (bez PVN 21%).

Kursa darba kārtība

1.diena

8.30.-9.00        Iepazīšanās. Nodoma formulēšana.

9.00-9.45         1.lekcija. U teorija mūsdienu pasaules izaicinājumu kontekstā. U.Pīlēns

9.45-10.15       Kafijas pauze

10.15-11.45     2.lekcija. Ievads U teorijā. J.Rubenis

11.45-12.30     Diskusija

12.30-13.30     Pusdienas

13.30-15.00     3.lekcija. Dubultais U: ekonomikas un finanšu procesu atspoguļojums. U.Pīlēns

15.00-15.20     Kafijas pauze

15.20-16.00     Diskusija

16.00-17.00     4.lekcija. Kontemplatīvās prakses. Apzinātības prakse. J.Rubenis

17.00-17.30     Diskusija

2.diena

8.30-9.00         Meditācija

9.00-9.30         Diskusija

9.30-10.45       5.lekcija. U procesa garīgā perspektīva. J.Rubenis

10.45-11.15     Kafijas pauze

11.15-12.30     6.lekcija. U procesa praktiskā perspektīva. U.Pīlēns 

12.30-13.30     Pusdienas

13.30-15.00     7.lekcija. Kā attīstīt kolektīvo radošumu? J.Rubenis un U.Pīlēns

15.00-15.20     Kafijas pauze

15.20-16.45     8.lekcija. O.Šarmera izmantotie vingrinājumi. U procesa refleksija. J.Rubenis

16.45-17.00     Noslēguma diskusija

 

* * *

Jauni Integrālās izglītības institūta tiešsaistes semināri uzņēmumiem 

Valstī izsludinātā ārkārtas situācija un tās izraisītā spriedze, neziņa un bailes ietekmē katra sabiedrības locekļa psiholoģisko veselību. Lai saglabātu sabiedrības stabilitāti un varētu turpināties līdzsvarota uzņēmumu darbība, ir būtiski uzņēmumu darbiniekiem piedāvāt dažāda veida atbalsta pasākumus.

Integrālās izglītības institūts ir izstrādājis un aprobējis četrus tiešsaistes kursus, kas paredzēti uzņēmuma vai organizācijas darbinieku psiholoģiskās veselības un garīgās stabilitātes stiprināšanai.

1. Krīžu neizbēgamība un nepieciešamība. Kā sekmīgi šķērsot krīzes un to izraisītās bailes?

Krīzēs apslēptās izaugsmes iespējas. Praktiski instrumenti, kas palīdz šķērsot krīzi. Prakses un konkrēti vingrinājumi.

Semināru vada Institūta direktors Dr. Juris Rubenis.

2. Kā krīzē parūpēties pašam par sevi? Kas jāzina par cilvēka garīgo un emocionālo higiēnu?

Krīzes subjektīvie un objektīvie aspekti. Kā krīzi pārvarēt, nevis iestrēgt tajā uz gadiem? Kā apstrādāt zaudējumus, neiestrēgt viltus risinājumos un nenodot ievainojumus nākamajām paaudzēm? Informācijas higiēna: kā izvairīties no toksiskas informācijas? 

Semināru vada Institūta pasniedzējs, psiholoģijas doktorants Indulis Paičs.

3. Būt gataviem dzīvei pēc krīzes. Kā neiestrēgt haosā un izveidot jaunu komforta zonu?

Kā attīstīt veselīgu, funkcionālu pašapziņu un spēju pastāvēt reālajā dzīvē, pat ja visi ar izaugsmi saistītie jautājumi vēl nav atrisināti?
Kā apzināties un izmantot svarīgākos iekšējos resursus?
Semināru vada Institūta pasniedzējs psiholoģijas doktorants Indulis Paičs.

4. Labā un nepieciešamā komforta zona. Kā atrast līdzsvaru starp spriedzi un mieru?

Kas ir veselīga un laba komforta zona?
Kā pieņemt sevi un būt pret sevi labvēlīgam? Kas mani kavē dzīvē justies labi?
Ieskats vairākās noderīgās praksēs, kas palīdz pilnveidot izturību un sekmīgi līdzsvarot dzīvi.
Semināru vada Institūta direktors Dr. Juris Rubenis.

SEMINĀRU STRUKTŪRA

Ņemot vērā to, ka daudzi cilvēki ikdienā jau tāpat daudz laika pavada pie datoriem, semināri veidoti kompakti, bet saturīgi. Paredzētais semināra garums ir 120 minūtes (esam paredzējuši arī iespēju seminārus īsināt līdz 90 minūtēm). Semināra uzbūve:

 • 90 min. lekcija,
 • 30 min. jautājumu un atbilžu daļa.

Katra semināra cena 820.00 EUR (bez PVN 21%).

Pasūtot divus seminārus, kopīgā cena 1500.00 EUR (bez PVN 21%).

Pēc vienošanās par datumu un laiku, nosūtīsim saiti uz Institūta Zoom platformu. Semināra dalībnieku skaits nav ierobežots. Lēmumu par dalībnieku sastāvu un skaitu pieņem uzņēmuma vadība. 

Interesenti aicināti rakstīt uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!