Uzņēmumiem

Integrālās izglītības institūts piedāvā vairākus kursus, kas īpaši izstrādāti uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu vadības komandām:

- APZINĀTĪBA VADĪTĀJIEM. TEORIJA UN PRAKSE (klātienes seminārs),

- IEVADS U TEORIJĀ (klātienes seminārs),

- KRĪŽU NEIZBĒGAMĪBA UN NEPIECIEŠAMĪBA (tiešsaistes seminārs),

- KĀ KRĪZĒ PARŪPĒTIES PAŠAM PAR SEVI? (tiešsaistes seminārs).

 

KURSU APRAKSTI:

 

APZINĀTĪBA VADĪTĀJIEM. TEORIJA UN PRAKSE. 8 semināru kurss.

Kursa apraksts

Jēdzienu “apzinātība” (mindfulness) pirms četrdesmit gadiem aktualizēja medicīnas profesors Džons Kabats Zinns, kurš novērtēja apzinātības universālo nozīmi un “pārtulkoja” meditācijas metodi mūsdienu Rietumu pasaulei saprotamā valodā.

Parastais cilvēka apziņas stāvoklis ir “neapzinātība”, proti, mūsu rīcība parasti ir automātiska. Apzinātība ir apzīmējums pilnai dzīvei. Apzinātība ir pilna apzināšanās, pilna klātbūtne, pamodināts un atvērts apziņas stāvoklis.  Apzinātība ir esība šeit un tagad, nevērtējoša uztvere, savu sajūtu, emociju un domu apzināšanās. Apzinātība ir prasme pieņemt un apzināti izmantot katru dzīves mirkli un situāciju. 

Mūsdienās apzinātību māca lielākajā daļā MBA programmu un tā tiek uzskatīta par ikvienam vadītājam nepieciešamu prasmi.

Kurss palīdz

 • apgūt prasmi atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
 • apgūt prasmi komunicēt autentiski un respektējot sarunas partnera vērtības (respektēt vērtības un radīt vērtības);
 • izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
 • attīstīt un vienlaikus veicināt visas cilvēka inteliģences (mentālo, emocionālo, garīgo un ķermeņa uztveres prasmi);
 • līdzsvarot darba dzīvi ar privāto dzīvi no iekšējā centra.

Semināru tēmas

 1. Ievads apzinātības/meditācijas pamata principos un praksē. Kas? Kā? Kāpēc?
 2. Apzinātības metodes vēsturiskās saknes Austrumu un Rietumu gudrības tradīcijās.
 3. Integrālā teorija un integrālā prakse kā mūsdienu instruments apzinātības apgūšanā. 
 4. Iniciācijas tradīcijas seno un moderno modeļu iespējas.
 5. Apzinātība un attiecības. Dziļā klausīšanās.
 6. Klusuma, ģeneratīvās, kreatīvās, aktīvisma, attiecību, kustību un rituāli cikliskās prakses kā komplementārās metodes apzinātības apguvē.
 7. Apzinātības loma mentālās, emocionālās, ķermeņa un garīgās inteliģences apguvē.
 8. Apzinātības loma darbā ar ēnu.
 9. Apzinātības izmantošana organizāciju vadībā un lēmumu pieņemšanā. U teorija. Apzinātība un kolektīvā inteliģence.
 10. Apzinātības/meditācijas prakses izraisītie fenomeni un krīzes. Kā ar tiem strādāt un tos atbilstoši integrēt? 

Pēckursa mentorings. Kursa vadītāji piedāvā 3 mēnešu ilgu pēckursa mentoringu, kas paredz tikšanās un konsultācijas ar kursa dalībniekiem, lai apspriestu apzinātības prakses pieredzi.

Mērķauditorija: dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.  

Prasības kursa dalībniekiem. No kursa dalībniekiem tiek sagaidīta gatavība praktizēt meditāciju un vingrinājumus semināru starplaikā. 

Kursu vada: Dr. Juris Rubenis (diplomēts kontemplācijas skolotājs, LKS via integralis, Šveice), Mag. Indulis Paičs (diplomēts kontemplācijas skolotājs, LKS via integralis, Šveice). 

Maksa par kursu (8 semināri)  8400.00 EUR (bez PVN 21%). Maksimālais dalībnieku skaits 16 cilvēki. 

Kursa dienas kārtība. 8 semināri reizi nedēļā; katra semināra garums ir 4,5 stundas:

 1. daļa: 9.00–12.30  lekcijas, diskusijas un apzinātības prakse,
 2. daļa: 12.30–13.30 individuālas sarunas ar programmas dalībniekiem.

 

* * *

IEVADS U TEORIJĀ.

Kā sevī nonākt tur, kur es vēl neesmu bijis? 

Kursa apraksts

Aizvien biežāk sastopamies ar situācijām, kuras ar pagātnē lietotajām metodēm vairs nevar atrisināt. Lai radītu ko jaunu, nepieciešams ceļš, kas atšķiras no ierastā. To māca U teorija jeb septiņi kultivējoši procesi, kas ietekmē cilvēka attieksmi un strukturē sabiedriskās saziņas procesus.

U teorija ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzēja ekonomista Otto Šarmera izstrādāta metode, kas palīdz indivīdiem un grupām iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, kurus varētu raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē. Rezultātā tiek aktivizēti indivīda un grupas apslēptie resursi un atvieglots radošu lēmumu atklāšanas un pieņemšanas process. Šie lēmumi vēlāk tiek prototipēti un īstenoti. Otto Šarmers uzsver, kapanākumi nav atkarīgi no tā, ko vai mēs darām, bet no iekšējās vietas, no kuras darbojamies.

U teoriju mūsdienās izmanto organizāciju attīstībā, biznesā un topošajās kontemplatīvās vadības un kontemplatīvās izglītības jomās, taču Šarmera metode palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā un mācīties patiesi komunicēt ar cilvēkiem un realitāti.

Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas un apzinātības vingrinājumi.

Kursa dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja turpināt sadarbību ar pasniedzējiem un mācīties pielietot U teorijas metodi konkrētajā sava uzņēmuma kontekstā.

Mērķauditorija – dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Maksimālais dalībnieku skaits – 16 cilvēku.

Kursu vada Dr.Uldis Pīlēns un Dr.Juris Rubenis

Kursa maksa 8400 EUR (bez PVN 21%).

Kursa darba kārtība

1.diena

8.30.-9.00        Iepazīšanās. Nodoma formulēšana.

9.00-9.45         1.lekcija. U teorija mūsdienu pasaules izaicinājumu kontekstā. U.Pīlēns

9.45-10.15       Kafijas pauze

10.15-11.45     2.lekcija. Ievads U teorijā. J.Rubenis

11.45-12.30     Diskusija

12.30-13.30     Pusdienas

13.30-15.00     3.lekcija. Dubultais U: ekonomikas un finanšu procesu atspoguļojums. U.Pīlēns

15.00-15.20     Kafijas pauze

15.20-16.00     Diskusija

16.00-17.00     4.lekcija. Kontemplatīvās prakses. Apzinātības prakse. J.Rubenis

17.00-17.30     Diskusija

2.diena

8.30-9.00         Meditācija

9.00-9.30         Diskusija

9.30-10.45       5.lekcija. U procesa garīgā perspektīva. J.Rubenis

10.45-11.15     Kafijas pauze

11.15-12.30     6.lekcija. U procesa praktiskā perspektīva. U.Pīlēns 

12.30-13.30     Pusdienas

13.30-15.00     7.lekcija. Kā attīstīt kolektīvo radošumu? J.Rubenis un U.Pīlēns

15.00-15.20     Kafijas pauze

15.20-16.45     8.lekcija. O.Šarmera izmantotie vingrinājumi. U procesa refleksija. J.Rubenis

16.45-17.00     Noslēguma diskusija

 

* * *

Jauni Integrālās izglītības institūta tiešsaistes semināri uzņēmumiem 

Valstī izsludinātā ārkārtas situācija un tās izraisītā spriedze, neziņa un bailes ietekmē katra sabiedrības locekļa psiholoģisko veselību. Lai saglabātu sabiedrības stabilitāti un varētu turpināties līdzsvarota uzņēmumu darbība, ir būtiski uzņēmumu darbiniekiem piedāvāt dažāda veida atbalsta pasākumus.

Integrālās izglītības institūts ir izstrādājis un aprobējis divus tiešsaistes kursus, kas paredzēti viena uzņēmuma vai organizācijas darbinieku psiholoģiskās veselības un garīgās stabilitātes stiprināšanai.

Krīžu neizbēgamība un nepieciešamība. Kā sekmīgi šķērsot krīzes un to izraisītās bailes?

Krīzēs apslēptās izaugsmes iespējas. Praktiski instrumenti, kas palīdz šķērsot krīzi. Prakses un konkrēti vingrinājumi.

Semināru vada Institūta direktors Dr. Juris Rubenis.

Kā krīzē parūpēties pašam par sevi? Kas jāzina par cilvēka garīgo un emocionālo higiēnu?

Krīzes subjektīvie un objektīvie aspekti. Kā krīzi pārvarēt, nevis iestrēgt tajā uz gadiem? Kā apstrādāt zaudējumus, neiestrēgt viltus risinājumos un nenodot ievainojumus nākamajām paaudzēm? Informācijas higiēna: kā izvairīties no toksiskas informācijas? 

Semināru vada Institūta pasniedzējs, psiholoģijas doktorants Indulis Paičs.

 SEMINĀRU STRUKTŪRA

Ņemot vērā to, ka daudzi cilvēki ikdienā jau tāpat daudz laika pavada pie datoriem, semināri veidoti kompakti, bet saturīgi. Paredzētais semināra garums ir 120 minūtes (esam paredzējuši arī iespēju seminārus īsināt līdz 90 minūtēm, vai - pagarināt semināru jautājumu-atbilžu daļu par 20-30 minūtēm). Semināra uzbūve:

 • 75 min. lekcija,
 • 45 min. jautājumu un atbilžu daļa.

Katra semināra cena 820.00 EUR (bez PVN 21%).

Pasūtot abus seminārus, kopīgā cena 1500.00 EUR (bez PVN 21%).

Pēc vienošanās par datumu un laiku, nosūtīsim saiti uz Institūta Zoom platformu. Semināra dalībnieku skaits nav ierobežots. Lēmumu par dalībnieku sastāvu un skaitu pieņem uzņēmuma vadība. 

Īss abu semināru satura apraksts

Mēs satiekamies ar krīzēm neskaitāmos veidos un izpausmēs ik dienas. Tā tas ir bijis pagātnē un būs nākotnē. Tāpēc mācīšanās no krīzēm nenobīties, tās izturēt un izmantot to apslēpto izaugsmes potenciālu, ir viens no katra cilvēka mūžīgajiem izaicinājumiem.

Krīze nav kārtējā problēma vai nepatikšanas, bet situācija, kuru nav iespējams atrisināt ar ierastajiem paņēmieniem, ar mūsu rīcībā esošajām zināšanām un pieredzi.

Krīze ir ārējs vai iekšējs notikums, kas pēkšņi atklāj jaunu, līdz šim  nepamanītu vai nezināmu, dzīves aspektu. Krīzei raksturīgās sāpes, apjukums un izmisums rodas no nespējas (bieži arī no negribēšanas) šo jauno notikumu vai faktu iekļaut līdzšinējā dzīves perspektīvā.

Krīze savā ziņā ir katrs jauns dzīves perspektīvas paplašinājums, kas nereti vispirms atklājas kā “piespiedu situācija”, ko nav iespējams ignorēt. Tāpēc reizēm krīzē nepieciešama ārēja palīdzība, atbalsts, kas apstiprina, ka šo jauno pieredzi ir iespējams iekļaut, lai arī tā ir sāpīga vai graujoša “vecajai” sistēmai. Mums nevajag vairīties lūgt pēc atbalsta un saņemt palīdzību. Taču nereti krīzē vislielāko palīdzību cilvēks var sniegt pats sev, ja vien ir gatavs atvērties jaunajam un ir informēts par iespējamajiem rīcības veidiem.

Cilvēka dzīves ceļš ved cauri nemitīgām krīzēm. Katrs jauns dzīves posms - pusaudža gadi, jaunība, pusmūžs un vecums izraisa krīzi, jo tu nonāc situācijā, kurā vēl nekad neesi bijis. Tajā jāapgūst jaunas prasmes un jāiemācās dzīvot.

Krīzes ir neatņemama, normāla dzīves daļa. Mums nav jājautā, kā izvairīties no krīzēm, bet gan - kā iemācīties tās izturēt, šķērsot un izmantot savai izaugsmei.  

Kā pārvarēt katras krīzes izraisītās bailes un pretestību? Kas krīzē var man palīdzēt vispirms? Kā uzdrošināties krīzi pieņemt un ļaut tai sevi mainīt?

Covid-19 pandēmija nav pēdējā krīze mūsu dzīvē. Taču, ja to drosmīgi un prasmīgi šķērsosim, būsim gatavāki nākamajām.  

Interesenti aicināti rakstīt uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!